HEDEF KİTLE

Bu projenin hedef kitlesi,  Ege üniversitesi İ.İ.B.F. de İktisat bölümünde Ekolojik İktisat ve Çevre Ekonomisi derslerini alan lisans 3.sınıf öğrencileri ile iktisat anabilim dalı yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden seçilecek 50 kişi olarak belirlenmiştir. Projenin amacı, öğrencilere, insan ve doğa arasındaki karşılıklı etkileşimi derinlemesine kavratan ve doğanın sunduğu kaynakların, doğal sistemlerin işleyiş dengesini bozmadan nasıl kullanılabileceğini içeren ekolojik okuryazarlık eğitimi vermektir.  Hedef kitlenin iktisat öğrencileri olarak seçilmiş olmasının nedeni,  her şeyden önce iktisat biliminin konusu itibariyle kaynakların rasyonel kullanımı ile doğrudan ilgili olması ve en önemli kaynak olan doğanın ve doğal sistemlerin üretim sürecinde kullanılması ile korunması arasındaki dengenin, sürdürülebilirlik olgusunun temelini teşkil etmesidir.

 

Bu öğrenciler genel iktisat bilimi alanında eğitim görmelerinin yanı sıra, ders programlarında Ekolojik İktisat ve Çevre Ekonomisi derslerini alan öğrencilerdir. Bu dersler kapsamında çevresel ve ekolojik konular, çeşitli doğal sistemler, kuramsal düzeyde incelenmekte, ayrıca çevresel konulardaki gerek ulusal gerekse uluslararası gündem, anlaşmalar ve ilgili kurumlar öğrenilmektedir. Dolayısıyla bu öğrencilerin çevre bilinci ve ekolojik duyarlılığı mevcuttur. Ancak üniversite derslerinin kuramsal, ve kısmen didaktik, yoğun bilgi aktarımına dayalı içeriğinden dolayı öğrenciler, insan faaliyetlerinin - tüketiciler ve üreticiler olarak, ticaret, tarım, ulaşım, enerji kullanımı alanlarında- doğayı ve doğal sistemleri gerçek anlamda nasıl etkilediğini yeterli düzeyde kavrayamamaktadır. Bunun yanı sıra bu öğrencilerin çoğunlukla şehirlerde yaşadığı ve günümüzde şehirlerin ve işbölümünün ulaştığı boyut düşünüldüğünde,  bireysel gündelik hayatlarında da doğa ile olan ilişkileri oldukça kopuktur.

 

Proje kapsamında verilecek olan ekolojik okuryazarlık eğitimi,   temel olarak bilişsel ve duyusal yetilerin beslenmesini vurgulamaktadır dolayısıyla öğrenciler,  insan-doğa ilişkilerini, deneyimleyerek,  hissederek,  ve düşünerek bir yeniden öğrenme süreci içinde kavrayacaklardır.  Öğrencilerin, iktisat bilimi ve sürdürülebilirlik ilişkisine ilişkin şu alanlarda farkındalık geliştirmesi ve bilgilerinin zenginleşmesi beklenmektedir.

 

  • İktisat biliminin temel kavramlarından birisi olan kaynak olgusunun çok boyutluluğu;
  • Kaynağın ürüne dönüştürülme sürecinde harcanan enerjinin, emeğin ve yöntemlerinde sürdürülebilirliğin nasıl sağlanabileceği,
  • Kaynaktan nihai ürüne dönüşene değin geçen üretim süreçlerinde, görünmeyen olumsuz çevresel etkilerin nasıl görünürlük kazanabileceği
  • Doğada milyonlarca yıldır varlığını sürdüren sistemlerde (karbon döngüsü, su döngüsü, bio çeşitlilik sistemleri gibi) var olan doğal sürdürülebilirlik mekanizmasının,  insanların yaşam ve üretim sistemlerine nasıl uygulanabileceği
  • Böylece üniversite derslerinde öğrendikleri kuramsal bilgi, doğa-insan ilişkisinin derinden ve geniş bir perspektiften kavranmasıyla tamamlanmış olacak,  gerek bireysel gerekse iktisatçılar olarak meslek yaşamlarında, sürdürülebilir girişimler doğrultusunda etkin adımlar atmaları desteklenmiş olacaktır.